Ubytovací řád

Provozovna: Apartmány CARMEN, Jáchymov, Třída Dukelských hrdinů 334
Telefon: +420 606 632 494
Provozovatel: NIKATO s.r.o., IČ 26367467, Ledce 275, 330 14
Provoz celoroční, provozní doba nonstop bez recepce

Vážení hosté,
vítáme Vás v našich apartmánech a dovolte abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 1. Po příjezdu host předloží provozovateli, popř. pracovníkovi apartmánů svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od apartmánu a hlavních vchodových dveří a host bude ubytován.
 2. Host užívá apartmán po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten,ve kterém původně bydlel.
 3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak je provozovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den nebo příplatek 250,- Kč za pozdní check-out.V případě, že provozovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy, či není v apartmánu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit je na bezpečném místě tak, aby apartmán mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval.
 4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 15:00 hodin, nebude.li dohodnuto jinak. Příplatek je 250,- Kč za dřívější check-in v dohodnutém čase. Pokud se host neubytuje nejpozději do 18:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel může obsadit apartmán bez náhrady.
 5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá provozovatel bez omezení pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu, v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 6. Provozovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli do úschovy. Lyže, snowboardy, lyžařská obuv, kola a kočárky se ukládají do lyžárny.
 7. V pokoji a prostorách apartmánů nesmí host bez souhlasu provozovatele apartmánů přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 8. Ubytovaní hosté musí dbát o čistotu a pořádek, vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ve všech prostorách apartmánů a zvláště v pokojích není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta /holících strojků, sušičů vlasů apod./
 9. Přijímání návštěv v pokojích hostů je zakázáno, nebo musí být tyto nahlášeny provozovateli.
 10. Užívání ubytovacích prostor je povoleno pouze hostům kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá elektrická zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.
 12. Psi a jiná zvířata nemohou být v apartmánech ubytována.
 13. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny dle platného ceníku.
 14. Všechny apartmány a vnitřní prostory budovy jsou nekuřácké , je zakázáno kouřit a platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 15. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými hlavicemi, teplotu v pokoji je možno regulovat dle Vašeho přání.
 16. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte prosím noční klid od 22:00 hodin do 7:00 hodin.
 17. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a z důvodu Zákona o místních poplatcích.
 18. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že host poruší tato ustanovení, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Storno podmínky:

Objednatel má právo kdykoliv odstoupit od rezervace bez udání důvodu,
je však povinen informovat o tomto minimálně 30 dnů před začátkem pobytu. V tomto případě má objednatel nárok na vrácení 100% zálohy.
Při nedostavení se k pobytu v den nástupu se účtuje poplatek ve výši 100% z ceny pobytu.
Doporučujeme pojistit se proti stornu v případě nemožnosti nastoupit objednaný pobyt.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a přejeme příjemný pobyt.

V Jáchymově dne 6.2.2019


Zdeněk Všaha
jednatel NIKATO s.r.o.


Zpracování osobních údajů /GDPR/

Naše společnost je právnickou osobou NIKATO s.r.o., IČO 26367467 a Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce na základě platného právního důvodu , a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy,zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte a to z důvodů poskytování ubytovacích služeb a pro účely plnění smlouvy o ubytování a z důvodu Zákona o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města Jáchymov č. 3/2004.

Tyto informace jsme jako ubytovatel povinni vést v písemné podobě v evidenční knize, kterou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.Máte právo znát jaké údaje o Vás zpracováváme, máte právo na doplnění a zpřesnění osobních údajů, máte právo na výmaz/být zapomenut/.
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@ubytovanivjachymove.cz.